Villkor

Användarvillkor & Sekretesspolicy


Nordic Auto El AB vill tacka dig för att du besöker denna webbplats (”Nordic Auto El AB webbplats”) och för ditt intresse av våra tjänster och produkter.

Ansvar I den största omfattning som tillåts i lag, har i ingen händelse Nordic Auto El AB eller någon av dess direktörer, medarbetare eller representanter något ansvar till någon person eller företag för någon direkt eller indirekt förlust, kostnad, krav eller skada av något slag, vare sig kontraktsmässig eller lagfäst, inklusive oaktsamhet eller annat, härrörande från eller relaterat till användningen av alla eller en del av dessa webbsidor, även om Nordic Auto El AB har informerats om möjligheten av detsamma.
Immateriella rättigheter

Upphovsrätten (c) 2024- till denna webbsida tillhör Nordic Auto El AB. Alla rättigheter förbehålls.

Nordic Auto El AB, eller tillämplig tredjepartsägare, behåller alla rättigheter, ägandeskap och avkastning (omfattande copyright, varumärken, patent, samt ev. annan immateriell egendom eller annan rätt) till samtlig information och innehåll (inklusive all text, data, grafik och loggor) på Nordic Auto El AB Webbplats.

Enskilda sidor och/eller sektioner av Nordic Auto El AB Webbsida får skrivas ut endast för personligt eller internt bruk, och om sådana utskrifter innehåller all relevant copyright- eller äganderättsinformation.
Ingen användare får över huvud taget modifiera, kopiera, sända, distribuera, visa, utföra, reproducera, offentliggöra, licensiera, formulera, skapa härledda arbeten utifrån, överföra eller på annat sätt använda i något kommersiellt eller offentligt syfte, i sin helhet eller delvis, någon information, text, grafik, bilder, videoklipp, kataloger, databaser, förteckningar eller mjukvara erhållen från Nordic Auto El AB Webbsida utan föregående skriftligt tillstånd från Nordic Auto El AB .

Systematisk insamling av innehåll från Nordic Auto El AB Webbsida för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog (varken genom robotar, ”spiders”, automatiska verktyg eller manuella processer) eller skapande av länkar till Nordic Auto El AB Webbsida utan skriftligt tillstånd från Nordic Auto El AB är förbjudet.
Länkar

Nordic Auto El AB Webbsida kan innehålla tredjepartsinnehåll eller länkar till tredje parts webbplatser. Detta innehåll och länkar finns endast till för praktiska syften och information.
Nordic Auto El AB har ingen kontroll över, antar inte något ansvar för och ger inga garantier eller föregivanden beträffande något tredjepartsinnehåll eller -webbplatser, omfattande, men inte begränsat till, korrektheten, innehållet, kvaliteten eller tidsmässig läglighet.
Nordic Auto El AB tar inget ansvar för tredjepartsinnehåll och -webbplatser eller webbplatser som länkar till Nordic Auto El AB Webbsida.
Elektronisk kommunikation

(E-post) Internet är ett universellt åtkomligt medium. Vanliga E-postmeddelanden skickade över Internet är varken konfidentiella eller säkra. De kan ses av tredje part, gå förlorade, fångas upp eller förvanskas. E-post kan korsa nationsgränser, även om både avsändare och mottagare finns i samma land. Det rekommenderas därför att du kommunicerar med Nordic Auto El AB genom att använda en säker kanal om sådan kanal tillhandahålls av Nordic Auto El AB .
Du bör aldrig använda vanlig E-post för att sända personlig eller konfidentiell information såsom kontorsrelaterade data. Såvida inte uttryckligen angetts annorlunda, accepterar Nordic Auto El AB ej beställningar eller instruktioner skickade per E-post eller något annat elektroniskt meddelandesystem.
Nordic Auto El AB skall ej vara betalningsskyldigt till dig eller någon annan för ev. skador i samband med meddelanden som skickats till Nordic Auto El AB med vanlig E-post eller något annat elektroniskt meddelandesystem.

Klausul om partiell ogiltighet

I den omfattning som några villkor i dessa Användarvillkor av behörig domstol befinns vara ogiltiga, olagliga eller ogenomförbara under viss jurisdiktion, skall dessa villkor inte anses utgöra del av denna friskrivningsklausul, men sådant faktum skall ej påverka giltigheten, lagligheten eller genomförbarheten hos resten av dessa Användarvillkor under denna jurisdiktion, ej heller skall det påverka giltigheten, lagligheten eller genomförbarheten av dessa Användarvillkor under någon annan jurisdiktion.
Avtalets upphörande Nordic Auto El AB förbehåller sig rätten att efter eget fritt skön och med eller utan varsel bringa din åtkomst till hela eller del av denna Tjänst att upphöra.
 

Sekretesspolicy


Din sekretess är viktig för oss och vi vill att du ska känna dig säker när du besöker vår webbplats. Vi är noga med att skydda de personuppgifter som inhämtas, bearbetas och används vid dina besök på Nordic Auto El AB webbplats.

Genom att gå in på Nordic Auto El AB webbplats accepterar du denna sekretesspolicy (”policy”). Gå inte vidare till andra webbsidor på Nordic Auto El AB webbplats, om du inte accepterar denna policy. Policyn kan komma att uppdateras och vi rekommenderar därför att du läser igenom den då och då.

Policyns syfte och mål,ägare och filialer (”Nordic Auto El AB ”, “vi” eller “oss”) förpliktigar sig att skydda de uppgifter som erhålls från personer som använder Nordic Auto El AB webbplats. Därför har Nordic Auto El AB utvecklat denna sekretesspolicy för att förklara vilken typ av information som hämtas från användarna av Nordic Auto El AB webbplats och hur den hämtas, samt för vilka ändamål Nordic Auto El AB hämtar, delar eller visar informationen.

Nordic Auto El AB förklarar också vilka försiktighetsåtgärder som vidtagits för att skydda dina uppgifter. Policyn gäller personuppgifter och företagsuppgifter som Nordic Auto El AB erhållit genom att du använt dig av Nordic Auto El AB webbplats. Webbplatsen kan innehålla hyperlänkar till andra webbplatser som inte sköts eller kontrolleras av Nordic Auto El AB (“tredje parts webbplatser”). Var vänlig läs igenom sekretesspolicyn för tredje parts webbplatser, eftersom denna policy endast gäller Nordic Auto El AB webbplats och Nordic Auto El AB inte ansvarar för innehåll eller sekretess på tredje parts webbplatser. Villkoren i policyn påverkar inte villkoren i andra avtal som du kan komma att ingå med Nordic Auto El, till exempel kundsekretess och andra lagar och regler, och som gäller framför villkoren i denna policy.
Vilken information hämtar vi från dig och varför?

När du besöker Nordic Auto El AB webbplats, registreras automatiskt din IP-adress, den webbplats från vilken du besöker oss, den typ av webbläsare som används, vilka webbsidor du besöker inklusive datum och hur länge besöket varat.

Dessutom registrerar vi vissa personuppgifter som du lämnar på Nordic Auto El AB webbplats, till exempel när du anger personliga detaljer (såsom namn, kön, adress, e-postadress, telefon/faxnummer) på en registreringssida eller om du anmäler dig för att få tillgång till nyhetsbrev via e-post. Nordic Auto El AB använder främst dina personuppgifter för teknisk administration och för att utveckla Nordic Auto El AB webbplats men också för kundadministration och marknadsföring. Vi använder endast dina personuppgifter för att informera dig om våra tjänster och produkter, i enlighet med gällande lagar och regler.
Hur inhämtar vi och lagrar information från dig?

Nordic Auto El AB kan använda cookies och webbsignaler för att öka användarvänligheten när du besöker Nordic Auto El AB webbplats. ”Cookies” är små filer som lagras på din hårddisk. Det finns två olika typer av cookies. Sessionscookies är tillfälliga och raderas när du stänger din webbläsare. Beständiga cookies sparas på din hårddisk tills du raderar dem eller de upphör att gälla.
Nordic Auto El AB använder beständiga cookies för att avgöra om det har funnits kontakt mellan din dator och oss förut. Det är bara den cookie som finns på din dator som identifieras. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Du kan förhindra att cookies lagras på din hårddisk genom att ställa in din webbläsare på “acceptera inte cookies”. Utförligare instruktioner för det finns i manualen till din webbläsare.

Du kan radera cookies som redan lagrats på din hårddisk när som helst. Även om du väljer att inte acceptera cookies, kan du fortfarande besöka vår webbplats. Det kan dock innebära att vissa tjänster inte blir tillgängliga på Nordic Auto El AB webbplats. ”Webbsignaler” är små komponenter av javascriptkoder som finns inbäddade på vår webbplats. Varje gång du begär en ny sida, kommer din webbläsare att överföra information till en Nordic Auto El AB webbserver.
Webbsignalerna hjälper oss att identifiera de populäraste sidorna på Nordic Auto El AB webbplats och förbättra våra tjänster. Du kan koppla ur webbsignalerna genom att avaktivera JavaScript i din webbläsare under säkerhetsinställningar. Men om JavaScript avaktiveras kan det hända att webbplatsen inte fungerar som den ska.

Vem får ta del av information som samlats in från Nordic Auto El AB webbplats?

Nordic Auto El AB har rätt att överföra information till sina anställda, agenter och anslutna bolag inom eller utanför det land där du är bosatt för att utföra tjänster åt Nordic Auto El AB . Våra anställda, agenter, anslutna bolag och tredje parter som har tillgång till personuppgifter som erhållits via Nordic Auto El AB webbplats är förpliktigade att respektera sekretesspolicyn. När personuppgifter överförs internationellt är vi noggranna med att följa gällande lagar och regler, till exempel genom att ingå avtal som försäkrar att mottagaren av dina personuppgifter upprätthåller en fullgod nivå av datasäkerhet. Vi har också rätt att lämna ut dina personuppgifter till statliga myndigheter eller andra personer i enlighet med gällande regler, order, stämningar, offentliga krav eller liknande processer som antingen krävs eller tillåts enligt gällande lag.
Vilka säkerhetsåtgärder har vidtagits för att skydda dina personuppgifter?

Nordic Auto El AB vidtar tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder för att se till att det finns ett tillfredsställande skydd för dina personuppgifter mot otillåten åtkomst, avsiktlig eller oavsiktlig manipulation, förlust eller förstörelse.
Upprätthållande av villkor och sekretesspolicy

Om du har frågor angående denna policy eller vår hantering av dina personuppgifter, kontakta oss. Vi svarar på dina frågor så snabbt som möjligt, och strävar efter att lösa problemen på bästa sätt.
Ändringar i denna sekretesspolicy

Nordic Auto El AB uppdaterar denna säkerhetspolicy när förutsättningar ändras. När vi gör det ändrar vi datumet för senast uppdaterad längst ned på denna sida. Vi kommer att erhålla ditt samtycke för alla uppdateringar av villkor och policy som avsevärt utökar delning eller användning av dina personuppgifter på sätt som inte redovisas i denna sekretesspolicy vid tidpunkten för insamlingen.